ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผลิต นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง ยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบาบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2565

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 705
TH EN