สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม 2565

หัวข้อข่าว

Ultra Supplement LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Sustango Due to the Presence of Undeclared Tadalafil

ประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน US FDA สหรัฐอเมริกา แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Sustango (lot number DAP272109) โดยสมัครใจของบริษัท Ultra Supplement LLC เนื่องจากพบการปลอมปนยา Tadalafil

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของสำนักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และได้เฝ้าระวังการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฯแล้ว

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ultra-supplement-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-sustango-due-presence-undeclared-tadalafil

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 30
TH EN