สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565

1. หัวข้อข่าว

ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec) and Fatal Cases of Acute Liver Failure

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเตือนข้อมูลกรณีพบรายงานการเสียชีวิตด้วยยา Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) ซึ่งใชในการรักษาโรคที่เกิดจากพันธุกรรมที่เรียกวา กลามเนื้อออนแรง (spinal muscular atrophy) โดยพบรายงานผู้ป่วย 2 ราย ในประเทศรัสเซียและคาซัคสถาน อันเนื่องมาจากการเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน (acute liver failure) ภายหลังจากการไดรับการรักษาดวยยาในรูปแบบ intravenous infusion ซึ่งการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายหลังจากการใชยาเปนระยะเวลา 6 – 7 สัปดาห และหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มลดขนาดการใช้ยา corticosteroid อย่างไร ก็ตามยังไม่พบรายงานดังกล่าวในประเทศแคนนาดา และหน่วยงานอยู่ระหว่างการติดตามการใช้ยาภายหลังออกสู่ตลาด ร่วมกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต โดยแนะนำให้บุคลกรกรทางการแพทย์ที่ใช้ยาดังกล่าวติดตามผลทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับค่าการทำงานของตับอย่างใกล้ชิดระหว่างการใช้ยา

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/zolgensma-onasemnogene-abeparvovec-and-fatal-cases-acute-liver-failure

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 24
TH EN