สรุปข่าวความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

หัวข้อข่าวที่ 1

Bakkavor USA Issues Allergy Alert on Undeclared Milk and Walnuts in Trader Joe’s Genova Pesto

ประเภทผลิตภัณฑ์

อาหาร

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน U.S.FDA สหรัฐอเมริกาแจ้งข้อมูลการเรียกคืนโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ Trader Joe’s Genova Pesto (SKU# 15759)  เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีนมและวอลนัทที่ไม่ได้ระบุไว้ในฉลาก ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีความไวต่อนมหรือวอลนัทอย่างรุนแรงจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ระบุเลข UPC 0015 7353 บนฉลากและให้ใช้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2023 ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนและไม่พบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bakkavor-usa-issues-allergy-alert-undeclared-milk-and-walnuts-trader-joes-genova-pesto

หัวข้อข่าวที่ 2

1) National Patient Safety Alert: Class 1 Medicines Recall Notification: Recall of Emerade 500 micrograms and Emerade 300 micrograms auto-injectors, due to the potential for device failure, NatPSA/2023/004/MHRA

2) Patients asked to return Emerade 300 and 500 microgram adrenaline pens for replacement

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน GOV.UK สหราชอาณาจักร แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท Pharmaswiss Česka republika s.r.o. และกระจายสินค้าโดย Bausch & Lomb UK Limited อยู่ระหว่างการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาชื่อ Emerade 500 micrograms และ Emerade 300 micrograms auto-injectors (หรือที่เรียกว่าปากกา) ที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดจากผู้ป่วยและเปลี่ยนไปใช้ยาทางเลือกอื่นที่เหมาะสม เนื่องจากปัญหาในระหว่างการศึกษาการประเมินการออกแบบตาม    ISO 11608 พบว่า หัวฉีดอัตโนมัติบางรุ่นใช้งานไม่ได้หรือเปิดใช้งานก่อนเวลาอันควร รวมทั้ง หน่วยงาน GOV.UK ได้แจ้งให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่พกปากกา Emerade 300 หรือ 500 microgram adrenaline auto-injector ควรติดต่อแพทย์เพื่อรับใบสั่งยาและจัดหายี่ห้ออื่นทดแทน พร้อมส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับร้านขายยาใกล้บ้าน

รูปภาพ แสดงปากกา Emerade 300 หรือ 500 microgram adrenaline auto-injector
 

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-class-1-medicines-recall-notification-recall-of-emerade-500-micrograms-and-emerade-300-micrograms-auto-injectors-due-to-the-potential-for-device-failure-natpsa-slash-2023-slash-004-slash-mhra

https://www.gov.uk/government/news/patients-asked-to-return-emerade-300-and-500-microgram-adrenaline-pens-for-replacement

หัวข้อข่าวที่ 3

Emerade injection; Device failure

ประเภทผลิตภัณฑ์

ยา

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาชื่อ Emerade Injection (0.3 mg / 0.3 mL and 0.5 mg / 0.5 mL) ของบริษัท Bausch Health, Canada Inc. เนื่องจากหัวฉีดอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติในล็อตที่ได้รับผลกระทบ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีรายละเอียดดังนี้

1) Emerade 0.3 mg / 0.3 mL injection: Lot Numbers Y0225B2A, Z0076B1A, Z0034B2C, Z0198B3A, Z0198B3B

2) Emerade 0.5 mg / 0.5 mL injection: Lot Numbers Y0225C1A, Z0034C1A, Z0076C2A, Z0088C3A, Z0153C2A, Z0236C1C, Z0088C3B, Z0128C1B, Z0153C2B

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/emerade-injection-device-failure

หัวข้อข่าวที่ 4

Magic3 Go Intermittent Silicone Catheter

ประเภทผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์

สาระสำคัญของข่าว

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ Magic3 Go Intermittent Silicone Catheter model/catalog number: 51816, 51814, 51810, 53812G ของบริษัท C.R. Bard, Inc. เนื่องจากสายสวนที่ผลิตขึ้นบางส่วนมีฉลากปิดผนึกแยกออกจากซองฟอยล์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการรั่วซึมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปราศจากเชื้อได้

ข้อมูลทะเบียนในไทย

ไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ข้อมูลสำคัญในประเทศไทย

จากการสืบค้นข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเบื้องต้น ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย

แหล่งที่มาของข่าว

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/magic3-go-intermittent-silicone-catheter

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 44
TH EN