ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ 02 590 7307, 7253, 7288, 7261
Email: adr@fda.moph.go.th

TH EN